Hà Nội, ngày 23-10-2021
Nhiều giải pháp nâng cao đời sống người dân Nhiều giải pháp nâng cao đời sống người dân

(HNM) - Hiện nay, huyện Thanh Trì tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường để tạo diện mạo mới theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, các xã tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm tự cân đối thu - chi ngân sách và cải tạo hệ thống giao thông nông thôn...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /