Hà Nội, ngày 29-11-2022
Xây dựng thương hiệu nâng cao giá trị sản phẩm Xây dựng thương hiệu nâng cao giá trị sản phẩm

(HNM) - Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố, Hà Nội đã tạo ra những sản phẩm OCOP cho năng suất cao và chất lượng tốt. Hiện nay, các chủ thể OCOP tiếp tục xây dựng thương hiệu để nâng cao giá bán trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /