Hà Nội, ngày 24-07-2021
Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi

(HNMCT) - Hà Nội hiện còn hơn 100 nhà máy cũ có thể chuyển đổi mục đích sử dụng để trở thành những không gian công cộng, không gian sáng tạo, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế bền vững và đẩy nhanh quá trình hội nhập. Để làm được điều này, cần vai trò của Nhà nước cùng hệ thống cơ chế chính sách phù hợp.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /