Hà Nội, ngày 29-07-2021
Để nếp sống văn hóa ''ăn sâu, bén rễ'' Để nếp sống văn hóa ''ăn sâu, bén rễ''

(HNMCT) - Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng là thiết chế văn hóa phổ biến, mang hơi thở đời sống nhân dân. Đóng vai trò vừa là nơi hội họp vừa là nơi vui chơi, giao lưu, gắn kết tình cảm của người dân, tuy nhiên, ở nhiều nơi, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng vẫn chưa phát huy được hết hiệu quả. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /