Kho bạc nhà nước Tây Hồ

Kho bạc nhà nước Tây Hồ

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế