Trung tâm Tài nguyên Thực vật

Trung tâm Tài nguyên Thực vật

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế