Ốc luộc, ngao hấp - 4 Hoàng Ngọc Phách

Ốc luộc, ngao hấp - 4 Hoàng Ngọc Phách

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại