Cửa hàng xăng dầu số 17 - Khu vực xã Thạch Thán Tỉnh lộ 419

Cửa hàng xăng dầu số 17 - Khu vực xã Thạch Thán Tỉnh lộ 419

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế