Ngân hàng Đông Á - Phòng giao dịch Sơn Tây

Ngân hàng Đông Á - Phòng giao dịch Sơn Tây

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử