ATM Military Bank - Số 132 Lê Duẩn

ATM Military Bank - Số 132 Lê Duẩn

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử