Cây xăng Nam Đồng - 185 Nguyễn Lương Bằng

Cây xăng Nam Đồng - 185 Nguyễn Lương Bằng

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử