Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung Ương

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung Ương

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trường Cán bộ Thương mại Trung ương thuộc Bộ Công Thương

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ