Việt Tiến - 164 Phố Huế

Việt Tiến - 164 Phố Huế

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử