Cửa hàng Viettel Phú Xuyên Cửa hàng Viettel Phú Xuyên

Tiểu khu Thao Chính - Thị trấn Phú Xuyên

Cơ sở khảm trai Trần Trọng Sỹ Cơ sở khảm trai Trần Trọng Sỹ

Thôn Ngọ - Chuyên Mỹ

Ba Vì
Đông Anh