Bảo tàng dân tộc học Bảo tàng dân tộc học

Đường Nguyễn Văn Huyên

Cao đẳng Du lịch Hà Nội Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Đường Hoàng Quốc Việt

Quốc Oai
Hoàn Kiếm