Chi cục thuế huyện Phúc Thọ Chi cục thuế huyện Phúc Thọ

Khu vực thị trấn Phúc Thọ - Đường Quốc lộ 32

Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ

Khu vực thị trấn Phúc Thọ Quốc lộ 32

Tây Hồ
Long Biên