Phòng Khám Thiên Tâm Phòng Khám Thiên Tâm

Số 212 Nguyễn Lương Bằng

Di tích lịch sử
Bệnh viện