Phở bò gia truyền Nam Định Phở bò gia truyền Nam Định

Số 102, Phố Trần Đại Nghĩa

Phở bò gia truyền Nam Định Phở bò gia truyền Nam Định

Số 178, Đường Chiến Thắng

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm y tế