Hiệu sách Thạch Thảo Hiệu sách Thạch Thảo

Số 170, Phố Hào Nam

Phòng khám phụ sản
Bệnh viện