Công ty TNHH Viễn Đông Công ty TNHH Viễn Đông

Số 74, Đường Đại Cồ Việt

Trung tâm thương mại
Di tích lịch sử