GPBank Đông Đô GPBank Đông Đô

Số 107, Phố Trần Đại Nghĩa

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử