Souvenir Shop Souvenir Shop

Số 79, Phố Hàng Mã

Cafe cổ vật Cafe cổ vật

Số 170, Đường Nghi Tàm

Trung tâm thương mại
Trung tâm y tế