Genova Phạm Ngọc Thạch Genova Phạm Ngọc Thạch

Số 107-C2 Phạm Ngọc Thạch

Di tích lịch sử
Phòng cháy chữa cháy