Gương Kính Minh Quang Gương Kính Minh Quang

61 Hàng Thiếc

Trung tâm y tế
Di tích lịch sử