Gương Kính Minh Quang Gương Kính Minh Quang

61 Hàng Thiếc

Nhà hàng buffet
Di tích lịch sử