Gương Kính Minh Quang Gương Kính Minh Quang

61 Hàng Thiếc

Di tích lịch sử
Trung tâm thương mại