Trung tâm ống bô Phủ Doãn Trung tâm ống bô Phủ Doãn

Số 1, Phố Phủ Doãn

Trung tâm thương mại
Phòng cháy chữa cháy