MB Bank - Chi nhánh Long Biên MB Bank - Chi nhánh Long Biên

Số 2 - Ngô Gia Tự

MB - Phòng giao dịch Xã Đàn MB - Phòng giao dịch Xã Đàn

Số 147 - 149 - 151 - 153 Xã Đàn

Trạm y tế
Trung tâm thương mại