Công ty cổ phần Gia Cát Công ty cổ phần Gia Cát

6/43 Nguyễn Ngọc Nại

Trung tâm thương mại
Di tích lịch sử