Nhà hát Kịch Hà Nội Nhà hát Kịch Hà Nội

42 Tràng Tiền

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm thương mại