Nhà hát Kịch Hà Nội Nhà hát Kịch Hà Nội

42 Tràng Tiền

Trung tâm thương mại
Trung tâm y tế