Nhà hát Kịch Hà Nội Nhà hát Kịch Hà Nội

42 Tràng Tiền

Trung tâm y tế
Trung tâm ngoại ngữ