Hệ thống Iris Nguyễn Hệ thống Iris Nguyễn

số 190 Quán Thánh

Trạm y tế
Bệnh viện