Văn phòng luật sư Tràng Thi Văn phòng luật sư Tràng Thi

Số 33, Phố Lò Sũ

Văn phòng luật sư Nguyễn Đặng Linh Văn phòng luật sư Nguyễn Đặng Linh

Số 119, Phố Hoàng Văn Thái

Trạm y tế
Siêu thị