Nhà hàng Hải Long Nhà hàng Hải Long

Số 36D ngõ 66 Nguyễn Phong Sắc kéo dài

Nhà hàng F-Plaza Nhà hàng F-Plaza

159 Triệu Việt Vương

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm thương mại