Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Số 36A, Đường Phùng Hưng

Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Số 16A, Đường Phùng Hưng

Trung tâm ngoại ngữ
Phòng khám phụ sản