ATM Eximbank - Số 562 Nguyễn Văn Cừ ATM Eximbank - Số 562 Nguyễn Văn Cừ

Số 562 Nguyễn Văn Cừ

Trung tâm y tế
Di tích lịch sử