Chung cư 173 Xuân Thủy Chung cư 173 Xuân Thủy

Số 173 Xuân Thủy

Trường cấp 3
Trung tâm ngoại ngữ