Bệnh viện Da Liễu Hà Nội Bệnh viện Da Liễu Hà Nội

79B Nguyễn Khuyến