Hà Nội, ngày 12-08-2020

Nhiều di tích của huyện Phú Xuyên xuống cấp nghiêm trọng

31/05/2019 11:47 | 0
(NSHN) - Sáng 31-5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với UBND huyện Phú Xuyên, nhằm khảo sát, nắm bắt về tình hình bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành, huyện hiện có 345 di tích, trong đó có 119 di tích lịch sử được xếp hạng. Hiện nay, nhiều di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, cần nguồn kinh phí lớn để tu bổ, tôn tạo, nhưng ngân sách của huyện còn khó khăn. Đặc biệt, đình Cổ Chế (xã Phúc Tiến), đình Thần Quy (xã Minh Tân), đình Nam Phú (xã Nam Phong)… có nguy cơ đổ sập nếu không sớm được tu bổ.

Về các thiết chế văn hóa - thể thao, huyện cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng và kêu gọi xã hội hóa từ người dân. Tuy nhiên, đa số nhà văn hóa các thôn được Nhà nước và nhân dân cùng làm mới đạt ở mức hạ tầng tốt, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao - văn hóa còn nghèo nàn, chưa thu hút đông người dân tham gia.

Qua khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị huyện Phú Xuyên bố trí kế hoạch vốn, đồng thời thúc đẩy việc kêu gọi các nguồn lực để ưu tiên trùng tu, tôn tạo các di tích xuống cấp nghiêm trọng. Đối với các thiết chế văn hóa - thể thao, huyện tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất các nhà văn hóa cấp thôn; định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao thiết thực. Trong đó, ưu tiên bố trí người chuyên trách có chuyên môn để dẫn dắt hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ sở đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…

 
Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /