Hà Nội, ngày 12-08-2020

Lấy ý kiến xét công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới

22/06/2020 08:12 | 0

(HNM) - Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết: UBND thành phố đã có công văn thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, đến nay huyện Thường Tín đã đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới (theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới), UBND thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và tham gia ý kiến”. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội (số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội) trước ngày 3-7-2020 để đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /