Hà Nội, ngày 05-06-2020

Huyện Thanh Oai: Lựa chọn sản phẩm đặc trưng để thực hiện Chương trình OCOP

08/11/2019 07:55 | 0

(HNM) - UBND huyện Thanh Oai vừa triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Theo đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân gắn với Chương trình OCOP. Đồng thời, huyện phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên triển khai thực hiện Chương trình OCOP. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã về nội dung Chương trình OCOP để doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã, hộ sản xuất nắm bắt và tham gia thực hiện hiệu quả...

Các xã, thị trấn của huyện cũng sẽ rà soát tổng hợp các sản phẩm đặc trưng của địa phương mà doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đang sản xuất và có khả năng nâng cao chất lượng phát triển sản phẩm để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP...

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /