Hà Nội, ngày 07-04-2020

Quận Hoàng Mai nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng đột phá vào "khâu yếu"

12/10/2019 11:16 | 0

(NSHN) - Vùng đất Cổ Mai “địa linh nhân kiệt” xưa, nay là quận Hoàng Mai, đã và đang từng bước trở thành một trong những quận phát triển mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội. Thành tựu này có được nhờ Đảng bộ quận Hoàng Mai luôn quán triệt, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố vào thực tiễn, trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới công tác sinh hoạt đảng ở các chi bộ.

Đảng viên phường Định Công (quận Hoàng Mai) đóng góp ý kiến tại buổi họp với Đảng ủy phường. Ảnh: Anh Tuấn

Đảng bộ 14 phường của quận Hoàng Mai có 296 chi bộ, với 16.500 đảng viên. Xu thế phát triển nhanh chóng của quận đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong khi hoạt động của nhiều chi bộ còn chậm đổi mới, chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Vì vậy, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, được Quận uỷ tập trung chỉ đạo.

Thực tế hoạt động của một số chi bộ ở quận Hoàng Mai cho thấy, chất lượng, nền nếp, chế độ và các khâu trong sinh hoạt lãnh đạo chi bộ và năng lực tổ chức điều hành sinh hoạt của một số bí thư chi bộ còn biểu hiện cứng nhắc, chậm đổi mới. Những hạn chế này bắt nguồn từ một số bí thư chi bộ, chi uỷ viên chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm; trình độ, nhận thức của một số đảng viên, năng lực điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ còn yếu kém; ý thức trách nhiệm trong sinh hoạt của một số đảng viên chưa cao; công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được quan tâm đúng mức...

Để khắc phục những hạn chế đó, Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo các chi bộ thuộc đảng bộ phường chấp hành đúng quy định trong tổ chức, sinh hoạt đảng bằng các biện pháp cụ thể. Lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai xác định, sinh hoạt chi, đảng bộ được thực hiện trên ba hình thức cơ bản: Sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Trong đó, sinh hoạt lãnh đạo là hình thức sinh hoạt quan trọng nhất của chi, đảng bộ, nhằm làm sáng rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu các chi bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; bảo đảm lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc xác định nội dung sinh hoạt lãnh đạo của mỗi chi bộ phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ; căn cứ nhiệm vụ chính trị của khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ để lựa chọn nội dung sinh hoạt lãnh đạo cho phù hợp.

Nội dung sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ phải luôn hướng vào những vấn đề nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo các mặt công tác ở khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị; đột phá vào những nhiệm vụ lãnh đạo còn hạn chế, những khâu yếu, mặt yếu của địa phương, đơn vị để đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát thực, hiệu quả.  

Từ sự quan tâm, chỉ đạo đó của quận ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Hoàng Mai đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và đội ngũ đảng viên đã nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ theo quy định; các chi bộ thuộc đảng bộ các phường đã thực hiện ngày càng tốt hơn các chế độ, nề nếp, nguyên tắc, tính chất sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ; nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ đã đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Quán triệt và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là yêu cầu có tính nguyên tắc trong sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ thuộc đảng bộ phường. Ngyên tắc này luôn được giữ vững và thực hiện nghiêm chỉnh, qua đó phát huy năng lực, trí tuệ của mỗi đảng viên trong phát biểu ý kiến; khơi dậy bầu không khí tâm lý thoải mái, cởi mở; động viên được mọi đảng viên trong chi bộ tích cực, hăng hái phát biểu ý kiến, tranh luận, thảo luận chất lượng và biểu quyết, kết luận theo đa số.

Khi nghị quyết được chi bộ thông qua, mọi đảng viên đều chấp hành nghiêm nghị quyết và sự phân công của chi bộ. Đồng thời, thông qua sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên cũng được đề cao, góp phần quan trọng vào việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nâng cao trình độ nhận thức của từng đảng viên, giúp mỗi đảng viên thấy được những điểm mạnh, yếu, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Tiếp tục đề cao, đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ, Đảng bộ quận Hoàng Mai đang dần hiện thực hoá thành công những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 - 2020), 6 chương trình công tác lớn, xây dựng quận phát triển nhanh, bền vững, góp phần phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Tuấn Anh
Nguồn: Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /