Hà Nội, ngày 16-11-2019
Sẽ đánh giá, công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa Sẽ đánh giá, công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa

(NSHN) - Công đoàn Viên chức thành phố sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan liên quan để đánh giá, công nhận các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /