Hà Nội, ngày 16-11-2019
Phổ biến chủ trương, chính sách tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Phổ biến chủ trương, chính sách tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(NSHN) - Chiều 5-11, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và phổ biến Nghị quyết 52-NQ/TƯ ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /