Hà Nội, ngày 22-10-2019
Huyện Đông Anh: Đã cấp 898 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trong năm 2019 Huyện Đông Anh: Đã cấp 898 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trong năm 2019

 (HNM) - UBND huyện Đông Anh cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã cấp 898 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (trong đó có 598 trường hợp đấu giá và giao đất dịch vụ; 300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở) vượt 298 giấy chứng nhận so với kế hoạch đề ra; đồng thời, huyện đã cấp được 124 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /