Hà Nội, ngày 19-10-2020
Cầu Giấy phát triển các mô hình học tập vượt chỉ tiêu được giao Cầu Giấy phát triển các mô hình học tập vượt chỉ tiêu được giao

(NSHN) - Hội Khuyến học quận Cầu Giấy tổ chức Ngày hội khuyến học năm 2020, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /