Hà Nội, ngày 27-06-2019
Nông nghiệp phát triển, nông dân thêm thu nhập Nông nghiệp phát triển, nông dân thêm thu nhập

(HNM)-Sau dồn điền đổi thửa, cùng với những hỗ trợ cụ thể cho nông dân, huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình sản xuất mới nhằm tạo động lực phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /