Hà Nội, ngày 29-03-2020
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020: Chú trọng bảo đảm đầu ra cho người học Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020: Chú trọng bảo đảm đầu ra cho người học

(HNM) - Cùng với những kết quả khả quan, việc triển khai đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ đang bộc lộ những bất cập, đòi hỏi phải có sự thay đổi, điều chỉnh. Do đó, năm 2020, Hà Nội chỉ hỗ trợ đào tạo nghề cho những đối tượng, địa phương thực sự có nhu cầu; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm đầu ra cho người học.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /