Hà Nội, ngày 27-06-2019
Hoàn thiện hồ sơ trình công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Hoàn thiện hồ sơ trình công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

 (HNM) - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, đến hết quý II-2019, thành phố Hà Nội có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 325 xã (chiếm 84,2% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã: Song Phượng, Đan Phượng, Liên Trung (huyện Đan Phượng) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /