Hà Nội, ngày 23-01-2021
Khôi phục giá trị phố nghề Khôi phục giá trị phố nghề

(HNM) - Hà Nội vốn là đất “Khéo tay hay nghề, đất lề Kẻ Chợ”. Trải qua các giai đoạn phát triển, từ nhiều làng nghề, Hà Nội đã hình thành nên phố nghề, gắn với tên “Hàng” ngày nay. Khôi phục giá trị phố nghề không chỉ là giữ gìn giá trị truyền thống mà còn là một sản phẩm đặc sắc của phố cổ Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /