Hà Nội, ngày 09-03-2021
Những dấu ấn mới ở vùng chiến khu xưa Những dấu ấn mới ở vùng chiến khu xưa

(HNM) - Ứng Hòa là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; anh dũng, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cái tên Khu Cháy đã đi vào lịch sử như một điểm sáng, ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /