Hà Nội, ngày 05-04-2020
Hà Nội và "tấm áo mới" những năm 1897 - 1902 Hà Nội và "tấm áo mới" những năm 1897 - 1902

Ngày 13/12/1897 P. Doumer chính thức nhậm chức Toàn quyền Đông Dương. Giai đoạn tại nhiệm của viên Toàn quyền này (1897-1902) cũng được xem là giai đoạn ghi dấu những biến chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong việc quy hoạch, xây dựng và mở rộng thành phố.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /